Monday, 6 August 2012

Focus on Ahavas Yisroel

מענה בנוגע להשאלה אם לשנות ולהתחיל לומר טל ומטר בזמן החורף דמלבורן. מנחם-אב תשמ"ב

לא ישנו ממנהגם עד עתה כפשוט ולא יתחילו ח"ו ח"ו במחלוקת חדשה וישקיעו מרצם במבצע אהבת ישראל

Sunday, 5 August 2012

Fire of Kedusha

On Shabbos afternoon I was reading through the 'Rehimas Chalukas Dolarim Letzedokoh' for 17 Menachem Av 5751 and saw an interesting comment by the Rebbe that adds explanation to yesterday's Hayom Yom.

In the Hayom Yom for 16 Menachem Av it says:
נסיעות הבעש"ט [הבעל שם טוב] בתחילת ההתגלות שלו היו [על דבר] שלשה ענינים: פדיון שבוים, חיזוק התורה ויראת שמים, התגלות פנימיות התורה. אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבנו] האמצעי היה מבאר בזה: גליא שבתורה נקרא מים און צו וואסער גייט מען. פנימיות התורה נקרא אש און פאר פייער האט מען מורא. דערפאר דארף דער משפיע גיין צום מקבל אן זאגען איהם: האב קיין מורא ניט ווייל ה' אלקיך אש אוכלה הוא.

During 'Dollars' the following encounter took place:

להרה"ח ר' שמואל גרייזמאן נתן הרבי דולר נוסף לתת לצדקה באה"ק.
הריל"ג אמר שיהי' בכינוס השלוחים באה"ק.
הרבי נתן לו דולר נוסף ואמר: 'וועסטו אפגעבן דארטן אויפן כנס, און האלטן א פייערדיגע רייד'. ובחיוך: 'זיי זאלן זיך נאר ניט אנצינדן דארטן. א פייער וואס איז א פייער דקדושה פארברענט ניט, ס'מאכט שטארק, זאל זיין אין א גוטן אופן און בשורות טובות 
 
 

Wednesday, 16 May 2012

Tuesday, 14 February 2012

15 Tammuz, 5709

Draft of a letter published in Igros

http://chabadlibrary.org/books/default.aspx?furl=/admur/ig/3/503&search=%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA

/4

הטעם בזה הוא משום חינוך, ובחינוך משותפים האב, שהוא מחויב לחנך, והקטן שהוא המתחנך, אבל אין זה ענין להתיר עי"ז לזר שאין חינוכו עליו להוציא ש"ש ולכן אין לחלק בזה בין בזמן שהקטן מתחנך או לא, וכיון שהותר הותר גם לאב. כן אפ"ל ודוחק קצת.

ט) אם נותנים לקטן להחזיק ס"ת אחר הגבה וכיו"ב?

כן ראיתי נוהגים באין מוחה ומפריע.

י) אם יש חילוק באמירת יגמה"ר ביחיד בין תפלת שחרית, מנחה, או סליחות?

לא ראיתי ולא שמעתי מעודי שום חילוק, ונפסק הדין סתם בשו"ע סתקס"ה ס"ה. - וסידור תהלת השם השלם הוא פוטוגראפיה מסידור שקדמו, ולא הספיק הזמן להגיהו כדבעי.

יא) אמירת ח"ק שאחר קרה"ת במנחת שבת, מתי יתחילו?

עיין בשער הכולל פכ"ט. אבל מנהגנו ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר להתחיל לומר ח"ק קודם וקרוב לסוף הגלילה, ולמהר בהגלילה ואמירת יהללו באופן שיסיימו הח"ק אחר הכניסה, ועכ"פ להסמיכו לתפלה בכל האפשרי.

יב) נתקבלה עתה הפוטו ששלח בשביל ס' התמונות להיות לזכרון בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ולהעיר ממש"כ אדה"ז באגה"ק סכ"א בענין הזריזות, ולדייק בל': בזריזות (וישכם אברהם) - נפלאה (י"ל דמרמז ע"ז מה שבעצמו חבש חמורו) - להראות - (גם לאחרים למען יראו וילמדו, ראה במאמר י"ב תמוז דעבודת הבע"ת הוא עם אחרים, וי"ל דאברהם בענין העקדה הוא עבודה היפך מהותו, עתה ידעתי כי ירא גו', דזהו החילוק דבע"ת וצד"ג) - שמחתו וחפצו - (פני' הרצון תענוג, וראה בסוף המשך חה"פ תש"ט בענין שמחה ועונג).

יג) בטח ידוע לו מרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לקבל ולרשום סיפורי זקני החסידים ותולדות ימי חייהם, ומהראוי שירשום ימי חיי אביו וכיו"ב, ולשלוח למערכת אוצר החסידים לאוסף הזכרונות וכן לעורר את המושפעים מאתו עד"ז.

בטח יאשר קבלת מכתבי זה.

בפ"ש כל החבורה תחי'.

Tuesday, 17 January 2012

Growing a Beard

This letter was originally printed in צדיק למלך ח"ז.